Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau tekste „Taisyklės“) – privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos dviejų šalių (Pirkėjo ir Pardavėjo) teisės, pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas ir grąžinimo sąlygos bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetinėje svetainėje optisima.lt, susijusios nuostatos.

2. Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad susipažino, suprato ir sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “Aš perskaičiau ir sutinku su elektroninės parduotuvės sąlygomis ir taisyklėmis”. Pirkėjas nesusipažinęs arba nepritariantis Taisyklėms arba jų daliai, privalo neteikti užsakymo.

3. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, jog jis atitinka šiame Taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, keliamus elektroninėje parduotuvėje perkantiems asmenims. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

3.1. veiksnūs, 18 metų sulaukę arba įstatymų nustatyta tvarka iki pilnametystės įgiję visišką veiksnumą, fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos  metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą;

3.3. juridiniai asmenys.

4. Elektroninėje parduotuvėje prekės yra parduodamos ir pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5. Atsižvelgdamas į LR teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

6. Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas gali rasti internetinėje svetainėje optisima.lt

2. Sutarties tarp pirkėjo ir pardavėjo sudarymo momentas

1. Prekių iš internetinės svetainės optisima.lt galite įsigyti šiais būdais:

1.1 Pirkėjo pasirinkimu elektroninėje parduotuvėje yra suformuojamas prekių  užsakymo krepšelis, kuriame Pirkėjas gali susipažinti su visa reikiama informacija apie pasirinktas prekes (pavadinimas, detalus prekės aprašymas, planuojamas prekių pristatymo terminas, kaina, perkamų prekių kiekis, prekių pristatymo kaina, bendra perkamų prekių mokėtina suma (su PVM). Pirkėjas susipažinęs su visa reikiama informacija apie prekes, gali keisti suformuotą prekių krepšelį, atsisakyti pasirinktos prekės (ių) arba, nusprendęs užsakyti pasirinktą (as) prekę (es), spaudžia mygtuką “Tęsti atsiskaitymą”.

1.2 Užsakymai gali būti pateikiami ir el. paštu optika@optisima.lt

2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai:

2.1 Pirkėjas el. parduotuvėje suformuoja prekių užsakymą, nurodo reikalingus duomenis sutarčiai sudaryti ir prekių pristatymui įvykdyti bei paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

2.2 Užsakymą pateikiant el. paštu, Pirkėjas nurodo reikiamus duomenis sutarčiai sudaryti ir prekių pristatymui įvykdyti.

3. Asmens duomenų apsauga

1. Siekiant sėkmingo užsakymo įvykdymo, pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis internetinėje svetainėje optisima.lt registracijos metu.

2. Pirkėjas yra atsakingas už duomenų, pateiktų registracijos metu, teisingumą.

3. Pikrkėjas įsipareigoja užtikrinti savo prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie treti asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos prieigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4. Pirkėjas, pateikdamas asmens duomenis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiama informacija, būtina sėkmingam prekių užsakymo ir pristatymo įvykdymui.

5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus atvejus, numatytus LR teisės aktų tvarka.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, laikydamasis prekių pirkimo – pardavimo taisyklių ir kitose elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

2. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu arba telefonu.

4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti užsakyme nurodytą kainą.

5. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, kaip numato LR Ūkio minstro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 258 „dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ (LR Ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-959 redakcija).

6. Pasikeitus pirkėjo duomenims, nurodytiems registracijos formoje, jis privalo juos kuo skubiau atnaujinti.

7. Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5.  Pardavėjo teisės ir pareigos

1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti palankias sąlygas Pirkėjui naudotis internetinės svetainės optisima.lt teikiamomis paslaugomis.

2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo.

3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu.

6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią sumą, kurią pasiekus, bus vykdomas nemokamas užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodytas tarp prekių pristatymo sąlygų.

7. Dėl svarbių, iš anksto nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas, negalėdamas pristatyti prekės Pirkėjui, įsipareigoja pateikti analogišką ar panašią prekę, kurios Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja per tris darbo dienas grąžinti pinigus už prekę, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. Prekių apmokėjimo tvarka, terminai

1. Už perkamas prekes galima atsiskaityti šiais būdais:
– Elektronine bankininkyste;
– Kitomis nurodytomis mokėjimo sistemomis;

2. Su apmokėjimo būdais detaliau supažindinama internetinės svetainės optisima.lt skiltyje „Mokėjimo būdai“.

3. Prekės kaina negali keistis po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Jei Pirkėjas, esant tokiai situacijai, nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją per dvi darbo dienas. Tai įvykdžius, Pirkėjui grąžinama jo sumokėta suma.

4. Klientui įsigijus dovanų kuponą, kuris per kupone numatytą terminą nebuvo panaudotas, laikoma, kad kuponas yra panaudotas.

5. Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros) Pirkėjui būtų pateikiami elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos arba užsakymo pateikimo formoje, nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

7. Prekių pristatymas

1. Prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

3. Pirkėjas įsipareigoja užsisakytas prekes priimti pats. Jei Pirkėjas ar asmuo, užsakymo metu nurodytas, kaip asmuo, atsiimsiantis siuntinį, jo priimti negali, tačiau siuntinys buvo pristatytas nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

4. Prekės pristatomos Pardavėjo įgalioto asmens arba paties Pardavėjo. Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodomi prieš pateikiant užsakymą ir elektroninėje parduotuvėje.

5. Prekių pristatymas gali užtrukti 2-7 darbo dienas, išskyrus atskirus atvejus, kai prekės dėl Pardavėjo iš anksto nenumatytų aplinkybių negali Pirkėjo pasiekti laiku. Tokiais atvejais Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su prekės užsakovu ir asmeniškai susitarti dėl užsakymo pristatymo datos.

6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo.

7. Prekių pristatymo metu pirkėjas kartu su Pardavėju arba asmeniu, jo įgaliotu pristatyti siuntinį, privalo patikrinti gautų prekių būklę ir pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjas, pastebėjęs pakuotės ar prekės pažeidimus, esant gamykliniam brokui ar komplektacijos neatitikimui, privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

8. Prekių kokybės garantija, tinkamumo naudojimo terminas

1. Prekių, parduodamų elektroninėje parduotuvėje optisima.lt, savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

2. Pardavėjas neatsako, jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realių prekių ypatybių dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio raiškos ir kitų charakteristikų.

3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus, netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

9. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2. Vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“(LR Ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-959 redakcija) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, prekės grąžinamos Pardavėjui, šalinami parduotų prekių trūkumai, nekokybiškos prekės keičiamos į kokybiškas.

3. Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui raštišką prašymą grąžinti prekę, nurodydamas prekės grąžinimo priežąstį bei pridėti prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą.

4. Pinigai už prekes, kurios buvo grąžintos Pardavėjui, pervedami į mokėtojo banko sąskaitą.

5. Prekių su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu grąžinti negalima.

6. Visas su prekių grąžinimu susijusias išlaidas sumoka Pirkėjas.

10. Atsakomybė

1. Pirkėjas yra atsakingas už veiksmus, kuriuos atliko elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmens duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už padarinius, atsiradusius dėl neteisingai suvestų kliento duomenų ir turi teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3. Pirkėjui nesusipažinus su pirkimo – pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės atvejais, kai kyla nuostolių dėl kliento neišmanymo apie šias Taisykles.

4. Pardavėjas nėra atsakingas už informaciją, skelbiamą kitų įmonių, organizacijų ar asmenų puslapiuose, į kuriuos yra nuorodos internetinėje svetainėje optisima.lt

5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas užsisako Pirkėjas, sklandaus tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

6. Iškilus problemoms, kurių pasekoje atsirado žala, kaltoji šalis atsilygina nekaltai šaliai už tiesioginius nuostolius.

11. Baigiamosios nuostatos

1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per dvidešimt kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.